Pakalpojuma organizētājs, turpmāk tekstā ORGANIZATORS, un pakalpojuma klients, turpmāk tekstā KLIENTS, noslēdz līgumu par aktīvās atpūtas pakalpojumu, turpmāk tekstā PIEDZĪVOJUMS, kuru klients izvēlējies mājas lapā www.piedzivojums.lv, turpmāk tekstā MĀJAS LAPA, norādot pakalpojuma datumus.

1. Vispārējie noteikumi.
1.1. KLIENTS piekrīt, ka viņa/as fiziskās personas dati tiek izmantoti ar PIEDZĪVOJUMA saistītās dokumentu noformēšanas procedūrās un tiek uzglabāti saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajām tiesību normām.
1.2. ORGANIZATORS organizē PIEDZĪVOJUMU atbilstoši mājas lapā https://piedzivojums.lv norādītajai informācijai.
1.3. PIEDZĪVOJUMA cenā ietilpst tie pakalpojumi, kas norādīti attiecīgi norādīti MĀJAS LAPĀ attiecīgi izvēlētā PIEDZĪVOJUMA programmā, turpmāk tekstā PROGRAMMA.

2. Pieteikšanās un maksājumi.
2.1. Piesakoties PIEDZĪVOJUMAM, KLIENTS iemaksā ORGANIZATORAM maksājumu, kas sedz PROGRAMMĀ piedāvātos pakalpojumus. Papildus pakalpojumi, ja tādi nepieciešami, kas nav norādīti PROGRAMMĀ ir pieejami par papildus maksu un par kuras apmēru ORGANIZATORS informē KLIENTU pirms PIEDZĪVOJUMA sākuma.
2.2. Piesakoties PIEDZĪVOJUMAM un veicot maksājuma apmaksu KLIENTS rezervē PIEDZĪVOJUMU uz saviem izvēlētajiem datumiem. Atsakoties no dalības PIEDZĪVOJUMĀ veiktais maksājums netiek atgriezts.
2.3. Dokumentus, kas apliecina samaksu par PIEDZĪVOJUMU un papildus piemaksām KLIENTAM ir jāsaglabā līdz PIEDZĪVOJUMA beigām.

3. ORGANIZATORA tiesības un pienākumi.
3.1. ORGANIZATORS atbild par klientam piedāvātā PIEDZĪVOJUMA izpildi, kā tas paredzēts PROGRAMMĀ, izņemot tos gadījumus, kad saistības netiek pildītas trešās personas, kas nav saistīta ar LĪGUMĀ paredzētajiem pakalpojumiem, vai KLIENTA vainas dēļ, kā arī “force majore” apstākļu gadījumā.
3.2. ORGANIZATORS ir tiesīgs mainīt šī līguma noteikumus 3 dienas pirms PIEDZĪVOJUMA sākuma datuma, ja šāda nepieciešamība radusies no ORGANIZATORA neatkarīgu iemeslu dēļ vai PIEDZĪVOJUMA veiksmīgas norises interesēs.
3.3. Ārkārtēju apstākļu – t.s force majore (streiki, dabas katastrofas, satiksmes traucējumi, politiskie konflikti u.c. ārkārtēji apstākļi) gadījumā iespējamas izmaiņas PIEDZĪVOJUMA PROGRAMMĀ.
3.4. Ja ORGANIZATORAM pirms PIEDZĪVOJUMA ir zināms, ka atsevišķi pakalpojumi netiek sniegti vai neatbilst PROGRAMMAI, ORGANIZATORAM ir tiesības mainīt attiecīgo pakalpojumu pret līdzvērtīgu. Pakalpojums ir līdzvērtīgs, ja tas atbilst standartam kāds paredzēts PROGRAMMĀ un negroza PIEDZĪVOJUMA mērķi un nolūkus.
3.5. ORGANIZATORAM ir tiesības vienpusēji atcelt PIEDZĪVOJUMA norisi, ja tā norise nav iespējama.
3.6. Ja PIEDZĪVOJUMS tiek atcelts ORGANIZATORA iniciatīvas dēļ, tad KLIENTA iemaksātā nauda tiek atgriezta pilnā apmērā 14 darba dienu laikā uz kontu no kura veikta PIEDZĪVOJUMA apmaksa.
3.7. ORGANIZATORS apņemas nekavējoties informēt KLIENTU par PROGRAMMAS izmaiņām.
3.8. PIEDZĪVOJUMĀ ORGANIZATORAM ir tiesības izvietot KLIENTU nakšņošanai jebkurā no PROGRAMMĀ piedāvātajām nakšņošanas iespējām – telts, telts kokā, FIFI  guļamtīkls, tīkls kokā utml., un KLIENTAM nav tiesības uz kādu konkrētu veidu no šīm nakšņošanas iespējām.
3.9. PIEDZĪVOJUMA laikā var tikt fotografēts un filmēts. Fotogrāfijas un video materiāli var tikt izmantoti ORGANIZATORA publicitātes materiālos bez KLIENTA atļaujas.

4. KLIENTA tiesības un pienākumi.
4.1. Ja PROGRAMMA un pakalpojumi ir būtiski mainīti un to vietā ORGANIZATORS nevar piedāvāt līdzvērtīgu pakalpojumu, KLIENTS ir tiesīgs atteikties no PIEDZĪVOJUMA saņemot iemaksāto naudu pilnā apmērā.
4.2. KLIENTAM PIEDZĪVOJUMA sākumā jāierodas norādītajā vietā un laikā, pretējā gadījumā PIEDZĪVOJUMS tiek atcelts un KLIENTS zaudē 100% PIEDZĪVOJUMA iemaksu.
4.3. KLIENTAM ir tiesības vienu reizi mainīt PIEDZĪVOJUMA norises laiku, ja tas tiek saņemts rakstisks pieprasījums vismaz 3 dienas pirms PIEDZĪVOJUMA sākuma.
4.4. KLIENTAM jāpakļaujas valsts likumiem, valsts dienesta norādījumi, jāievēro sabiedriskās kārtības vispārpieņemtās normas, pulcēšanās vietas, laiki, jāizpilda ORGANIZATORA norādījumi, jārespektē paražas, tradīcijas un likumi, kā arī aiz sevis jāsavāc visi atkritumi. Ja KLIENTS tos pārkāpj, ORGANIZATORAM ir tiesības pārtraukt KLIENTA PIEDZĪVOJUMU bez jebkādas kompensācijas un ORGANIZATORS nenes atbildību par šo punktu neievērošanu.
4.5. Ja PIEDZĪVOJUMA laikā KLIENTAM rodas pretenzijas par sniegtajiem pakalpojumiem, KLIENTS ar rakstisku pretenziju griežas pie ORGANIZATORA. Gadījumā, ja pretenziju nav iespējams apmierināt no ORGANIZATORA puses vai citu iemeslu dēļ, tiek sastādīts akts, kas kopā ar KLIENTA rakstisku pretenziju tiek iesniegts ORGANIZATORAM saskaņā ar patērētāju tiesību aizsardzības likumu.
4.6. KLIENTAM ir pienākums atlīdzināt trešajai personai (motorollers, automašīna, naktsmītne, autobuss u.c.) materiālos zaudējumus, kas nodarīti KLIENTA vainas dēļ PIEDZĪVOJUMA laikā. Zaudējumi tiek segti uz vietas.
4.7. KLIENTS pats atbild par savām personīgajām mantām un dokumentiem.

5. PIEDZĪVOJUMA inventāra nomas noteikumi.
5.1. Iznomātājs nodod KLIENTAM inventāru PIEDZĪVOJUMA sākumā.
5.2. KLIENTS atdod inventāru ORGANIZATORAM PIEDZĪVOJUMA beigās. PIEDZĪVOJUMA beigas ir vieta un laiks, kurā beidzas PIEDZĪVOJUMA programma. Ja inventārs netiek atdots noteiktajā vietā un laikā, KLIENTS piekrīt, ka ORGANIZATORAM ir tiesības uzskatīt inventāru par nozagtu.
5.3. Inventārs tiek nodots un atdots, sastādot pieņemšanas – nodošanas aktu, turpmāk tekstā AKTS, kas ir neatņemama šī līguma sastāvdaļa. Jebkuri inventāra bojājumi, ja tādi ir, atzīmējami AKTĀ.
5.4. Parakstot AKTU, KLIENTS apliecina, ka ir saņēmis inventāru teicamā tehniskā stāvoklī un lietošanas kārtībā.
5.5. KLIENTS atdod inventāru tādā pašā tehniskā un vizuālā stāvoklī, kādā inventārs tika saņemts, izņemot nomas laikam atbilstošu mehānisko nodilumu. Šī noteikuma neievērošanas gadījumā ORGANIZATORAM ir tiesības prasīt papildus samaksu par inventāra apkopi saskaņā ar ORGANIZATORA apstiprinātu cenrādi.
5.6. KLIENTS nav tiesīgs inventāru atsavināt, apgrūtināt ar lietu tiesībām vai pakļaut jebkāda veida saistībām.
5.7. KLIENTS drīkst lietot inventāru ārpus PROGRAMMAS tikai ar ORGANIZATORA rakstisku piekrišanu.
5.8. Parakstot AKTU, KLIENTS apliecina, ka ir informēts par inventāra lietošanas noteikumiem.
5.9. KLIENTS ir atbildīgs par inventāra glābšanas līdzekļu lietošanu un, parakstot šo līgumu, apliecina, ka zina, kā ar tiem rīkoties. KLIENTS, kurš saņem inventāru grupai, apņemas veikt pārējo grupas dalībnieku drošības instruktāžu jautājumā par inventāra personīgo glābšanas līdzekļu lietojumu.
5.10. Ja inventārs nomas laikā ir bojāts, iet bojā, tiek pazaudēts vai kāda cita iemesla dēļ KLIENTS nevar inventāru atdod KLIENTA vainas dēļ vai bez tās, tad KLIENTS atlīdzina ORGANIZATORAM nodarītos zaudējumus saskaņā ar AKTĀ norādīto inventāra vērtību un šī līguma nosacījumiem. KLIENTS nedrīkst veikt inventāra remontu bez ORGANIZATORA rakstiskas piekrišanas un ir materiāli atbildīgs par nekvalificēti izdarīta remonta bojājumiem un to novēršanu. Zaudējumu apmēru nosaka ORGANIZATORS vienpersoniski.
5.11. Ja KLIENTS izmanto inventāru neatbilstoši tam paredzētajam pielietojumam vai bojā to, ORGANIZATORAM ir tiesības pieprasīt atdot inventāru pirms nomas termiņa beigām, neatmaksājot KLIENTAM PIEDZĪVOJUMA maksu.
5.12. ORGANIZATORS neatbild par iznomātā inventāra atbilstību KLIENTA prasmei ar to rīkoties. ORGANIZATORS neuzņemas atbildību par sekām, kas varētu rasties no inventāra neprasmīgas lietošanas, apstākļu vai iespēju nenovērtēšanas, tai skaitā, bet nenorobežojoties ar KLIENTA mantas zaudējumu vai traumām. ORGANIZATORS nav atbildīgs par glābšanas darbu organizāciju un nesedz ar tiem saistītos izdevumus.
5.13 Ja KLIENTS nav atdevis inventāru AKTĀ noteiktajā laikā, KLIENTS maksā ORGANIZATORAM līgumsodu, kas KLIENTU neatbrīvo no līguma izpildes. Līgumsods tiek noteikts AKTĀ.
5.14. Līgumsods un zaudējumu atlīdzība KLIENTAM jāsamaksā ORGANIZATORAM uzreiz pēc zaudējumu aprēķina, ja Līdzēji rakstiski nevienojas par citu samaksas termiņu.
5.15. Ja KLIENTS nepiekrīt ORGANIZATORA aprēķinātajam zaudējumu apmēram un uzņemas patstāvīgi veikt inventāra remontu vai apkopi, KLIENTS maksā pilnu nomas maksu par inventāru līdz tā atdošanai lietošanas kārtībā ORGANIZATORAM.
5.16. Ja KLIENTS kavē ORGANIZATORA noteikto zaudējumu atlīdzību, KLIENTS maksā pilnu nomas maksu par visu apmaksas kavējuma laiku.
5.17. Kompensācija par neizmantoto PIEDZĪVOJUMA laiku, nododot inventāru pirms šajā līgumā noteiktā PIEDZĪVOJUMA termiņa beigām, netiek izmaksāta.
5.18. Maksājumi izdarāmi skaidrā naudā ORGANIZATORA kasē vai veicot pārskaitījumu uz ORGANIZATORA norēķinu kontu.

6. Drošības garantijas.
6.1. ORGANIZATORAM ir tiesības prasīt KLIENTAM iemaksāt drošības naudu uz PIEDZĪVOJUMA laiku inventāra vērtības pilnā vai daļējā apmērā, vai arī pieņemt citus drošības garantus. Drošības naudu KLIENTS iemaksā skaidrā naudā ORGANIZATORA kasē, kas tiek norādīts AKTĀ.
6.2. ORGANIZATORAM ir tiesības no drošības naudas bezstrīdus kārtībā ieturēt visus šajā līgumā noteiktos maksājumus, kas nav savlaicīgi veikti, un segt KLIENTA radītos zaudējumus.
6.3. Ja KLIENTS ir izpildījis šī līguma noteikumus, ORGANIZATORS atmaksā drošības naudu pilnā apmērā, kas tiek norādīts AKTĀ.
6.4. ORGANIZATORAM ir tiesības prasīt KLIENTAM trešās personas galvojumu inventāra vērtības pilnā vai daļējā apmērā.

7. Līguma darbības laiks.
7.1. Līgums stājas spēkā ar tā apstiprināšanas brīdi un ir spēkā līdz savstarpējo saistību pilnīgai izpildei.
7.2. Līgums var tikt pārtraukts pirms termiņa, ja līdzēji par to rakstiski vienojas.

8. Nobeiguma noteikumi.
8.1. Ja KLIENTS nepilda šī līguma noteikumus un savlaicīgi neveic maksājumus, KLIENTS piekrīt, ka ORGANIZATORAS nodod maksājumu iekasēšanu pirmstiesas ceļā (inkasso) vai parāda piedziņu tiesas ceļā trešajai personai, un KLIENTS apņemas segt visus izdevumus, kas saistīti ar kavēto maksājumu iekasēšanu vai parāda piedziņu. KLIENTS piekrīt, ka ORGANIZATORS nodod trešajai personai datus par KLIENTU un Galvotāju, kas ir iznomātāja rīcībā, maksājumu iekasēšanas vai parāda piedziņas procedūras nodrošināšanai.
8.2. Strīdi starp pusēm tiks risināti savstarpēji vienojoties vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, vai griežoties Latvijas Republikas tiesā.
8.3. Šis apstiprinātais Līgums pilnībā apliecina pušu vienošanos. Jebkādi mutiski papildinājumi netiks uzskatīti par šī līguma nosacījumiem.
8.4. Līgums ir sastādīts latviešu valodā un tiek apstiprināts veicot PIEDZĪVOJUMA apmaksu, no KLIENTA un ORGANIZATORA puses.
8.5. Apstiprinot šo līgumu, Līdzēji pieņem to par saistošu un izpildāmu.