Privātuma politikas mērķis ir sniegt datu subjektam – fiziskajai personai – informāciju par personas datu apstrādes nolūkiem, tiesisko pamatu, personas datu saņēmēju kategorijām, datu glabāšanas ilgumu un drošību, kā arī datu subjekta tiesībām. Jūsu privātums un datu aizsardzība Piedzivojums.lv (turpmāk – Piedzīvojumi) ir ļoti nozīmīgs. Lai nodrošinātu likumīgu, godprātīgu un pārredzamu personas datu apstrādi, turpmāk tiek sniegta informācija par Piedzīvojuma veikto personas datu apstrādi. Vēršam uzmanību, ka norādītā informācija nav izsmeļoša un var tikt grozīta, precizēta, papildināta.

Datu pārzinis

“Adventures World” SIA
Reģ. nr.: 44103119107
Adrese: Lielā Skolas iela 6, Cēsis, Cēsu novads, LV-4102
Tel.: +37129343132
E-pasts: [email protected]

Saziņa par personas datu aizsardzības jautājumiem

Ja Jums ir radušies kādi jautājumi saistībā ar šo paziņojumu vai Jūsu personas datu apstrādi, tad Jūs varat ar mums sazināties izmantojot 1. punktā norādīto kontaktinformāciju.

Privātuma politikas darbības sfēra

Šo Privātuma politiku Piedzīvojumi piemēro, veicot personas datu apstrādi, t.sk. pārziņā esošajās interneta vietnēs www.piedzivojumi.lv, www.piedzivojumi.com, www.piedzivojums.lv, www.adventures.world nodoto personas datu apstrādi. Piedzīvojumi nodrošina, ka Jūsu personas dati tiek aizsargāti, ņemot vērā šajā politikā aprakstītos noteikumus un ievērojot ES Vispārējās personas datu aizsardzības regulas nr. 2016/679 prasības. Piedzīvojumi apņemas veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai Jūsu dati būtu konfidenciāli un droši uzglabāti.

Kā mēs izmantojam Jūsu informāciju

Mēs apstrādājam jūsu konta datus (turpmāk “konta dati”). Konta dati var iekļaut jūsu vārdu un e-pasta adresi, tālruņa numuru un citus datus, ko sniedzat reģistrējoties, kā arī jūsu pasūtījumu vēsturi. Šie dati tiek iegūti tieši no jums. Mēs apstrādājam konta datus mājaslapas darbības nodrošināšanai, lai spētu sniegt savus pakalpojumus, nodrošinot vietnes un pakalpojumu drošību un sazinoties ar jums. Šīs apstrādes juridiskais pamats ir savstarpējā līguma izpilde un/vai līguma noslēgšana pēc jūsu lūguma, kā arī mūsu likumīgās intereses, proti, mūsu mājaslapas un pakalpojumu uzraudzība un uzlabošana.

Mēs apstrādājam informāciju, kas saistīta ar mūsu pakalpojumu sniegšanu mūsu tīmekļa vietnē (turpmāk tekstā „vietnes dati”). Vietnes dati var iekļaut jūsu kontaktinformāciju, bankas konta informāciju un informāciju par darījumu. Vietnes dati tiek apstrādāti, lai sniegtu pakalpojumus, kā arī saglabātu pareizu šo darījumu uzskaiti. Šīs apstrādes juridiskais pamats ir savstarpējā līguma izpilde un/vai līguma noslēgšana pēc jūsu lūguma, kā arī mūsu likumīgās intereses, proti, pareiza mūsu mājaslapas un pasūtījumu administrēšana.

Mēs varam apstrādāt informāciju, ko jūs iesniedzat, lai pierakstītos mūsu e-pasta ziņojumu un jaunumu saņemšanai (turpmāk tekstā „jaunumu saņemšanas dati”). Jaunumu saņemšanas dati tiek apstrādāti, lai nosūtītu jums atbilstošos jaunumus un ziņas. Šīs apstrādes juridiskais pamats ir jūsu piekrišana. Tāpat, ja mēs jau esam snieguši jums pakalpojumus mūsu mājaslapā un jums nav iebildumu, mēs varam apstrādāt jaunumu saņemšanas datus, pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm, proti, lai uzturētu un uzlabotu attiecības ar klientiem.

Mēs varam apstrādāt informāciju saistībā ar jebkuru paziņojumu, ko jūs mums nosūtāt (turpmāk tekstā „apstrādes dati”). Apstrādes dati var iekļaut saziņas saturu un ar saziņu saistītos metadatus. Ja saziņa tiek uzsākta mūsu mājaslapas saziņas formās, mājaslapa ģenerēs ar apstrādi saistītos metadatus. Apstrādes dati tiek apstrādāti, lai sazinātos ar jums un veiktu uzskaiti. Šīs apstrādes juridiskais pamats ir mūsu likumīgās intereses, proti, pareiza mūsu mājaslapas un uzņēmējdarbības pārvaldība, vienotas un kvalitatīvas konsultāciju prakses nodrošināšana un domstarpību risināšana starp jums un mūsu darbiniekiem.

Mēs varam apstrādāt jūsu personas datus, kā norādīts šajā paziņojumā, ja tas ir nepieciešams, lai izpildītu vai aizstāvētu tiesiskās prasības, neatkarīgi no tā, vai tās rodas tiesas, administratīvā vai citā ārpustiesas kārtībā. Šīs apstrādes juridiskais pamats ir mūsu likumīgās intereses, proti, mūsu likumīgo tiesību, jūsu likumīgo tiesību un citu personu likumīgo tiesību aizsardzība un nodrošināšana.

Papildus īpašiem nolūkiem, atbilstoši kuriem mēs esam tiesīgi apstrādāt jūsu personas datus, kā tas minēts iepriekš, mēs esam tiesīgi apstrādāt jūsu personas datus arī tādos gadījumos, kad šāda apstrāde ir nepieciešama, lai nodrošinātu atbilstību mūsu tiesiskajam pienākumam.

Personas datu glabāšanas periods

Personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik to glabāšana ir nepieciešama atbilstoši attiecīgiem personas datu apstrādes nolūkiem, kā arī saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām. Uzglabāšanas nolūki var mainīties. 

Personu dati ir ierobežotas piekļuves informācija, kurai piekļūt var tikai tie darbinieki, kuriem ir pilnvarojums, vai piekļuve šiem datiem ir nepieciešama, lai veiktu darba uzdevumu izpildi. Visi darbinieki, kas saņēmuši deleģējumu/pilnvarojumu strādāt ar fizisko personu datiem tiek atbilstoši apmācīti, lai spētu aizsargāt datu subjekta tiesības.

Datu subjekta tiesības personas datu apstrādes procesā

Jums ir tiesības saņemt no Piedzīvojumi apstiprinājumu par to, vai tiek vai netiek apstrādāti Jūsu personas dati, ja vien Jūsu rīcībā jau nav attiecīgā informācija. Jums ir tiesības pieprasīt savu datu labošanu, dzēšanu un apstrādes ierobežošanu, iebilst pret apstrādi, kā arī jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu, neietekmējot tādas apstrādes likumību, kuras pamatā ir pirms atsaukuma sniegta piekrišana. Jums ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei.

Informācijas drošība

Piedzīvojumi īsteno un uztur atbilstošus administratīvus, fiziskus, tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai aizsargātu Jūsu sniegtos personas datus pret nejaušu vai nelikumīgu nosūtīto, uzglabāto vai citādi apstrādāto personas datu iznīcināšanu, nozaudēšanu, pārveidošanu, neatļautu izpaušanu vai piekļuvi tiem.

Piedzīvojumi patur tiesības jebkurā laikā šo Privātuma politiku mainīt bez iepriekšēja brīdinājuma. Jaunākā Privātuma politikas versija, kas ir publicēta mājas lapā www.piedzivojumi.lv, www.piedzivojumi.com, www.piedzivojums.lv, www.adventures.world, aizstāj iepriekšējo Privātuma politikas versiju.

Jūsu piekrišana šai Privātuma politikai

Nododot Piedzīvojumi rīcībā savus personas datus Jūs piekrītat šīs Privātuma politikas noteikumiem.

Ja Jūs tomēr uzskatāt, ka neesam spējuši savstarpēji atrisināt radušos jautājumu un Piedzīvojumi pārkāpj Jūsu tiesības uz Jūsu personas datu aizsardzību, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai.