fbpx
Ieeja klientiem

Distances līgums (paraugs)

Brauciena organizētājs Piedzīvojums X SIA, reģistrācijas numurs 40203499660, turpmāk tekstā ORGANIZATORS, no vienas puses pieteikuma formas aizpildītājs jeb līguma slēdzējs, turpmāk tekstā KLIENTS, kā arī viņu pavadošās personas:

Jānis Bērziņš 000000-00000

Turpmāk tekstā KLIENTS, noslēdz šo Līgumu par braucienu “Piedzīvojums pa Zilupi” laika posmā 01.01 - 31.12.2025
  1. Vispārējie noteikumi:
   1. KLIENTS piekrīt, ka viņa/as fiziskās personas dati tiek izmantoti ar braucienu saistītās dokumentu noformēšanas procedūrās un tiek uzglabāti saskaņā ar Eiropas savienībā spēkā esošajām tiesību normām.
   2. ORGANIZATORS organizē braucienu atbilstoši mājas lapā https://piedzivojumi.com norādītajai informācijai.
   3. Brauciena kopējās pamatizmaksas sastāda tie pakalpojumi, kas norādīti programmā, sadaļā „brauciena pamatizmaksas sastāda“ šī LĪGUMA punkts Nr. 6. Šīs pamatizmaksas nav līguma sastāvdaļa, bet tiek norādītas tikai informācijas nolūkos, lai KLIENTS saprastu ar kādām pamatizmaksām jārēķinās.
  2. Pieteikšanās braucienam un maksājumi:
   1. Kopējās pamatizmaksas par līgumā minēto braucienu ir 99.99 EUR.
   2. Piesakoties braucienam, KLIENTS iemaksā ORGANIZATORAM avansa iemaksu 50 EUR apmērā. Veicot šo iemaksu, KLIENTS rezervē sev vietu / vietas braucienā. Atsakoties no dalības braucienā šī summa netiek atgriezta.
   3. Otrais maksājums 10 EUR jāveic līdz 01/01/2024 (UCT + 2). Neveicot šo maksājumu līdz noteiktajam termiņam vai atsakoties no brauciena pēc šī maksājuma apmaksas, dalība braucienā tiek atcelta un visas apmaksātās summas netiek atgrieztas.
   4. Priekšapmaksa tiek veikta par Piedzīvojuma organizēšanas daļu, bet, ja ir noteikts atlikušais maksājums, tad tas tiek veikts Piedzīvojumā uz vietas attiecīgā pakalpojuma nodrošinātājam.
   5. Dokumentus, kas apliecina samaksu par braucienu un papildus piemaksām KLIENTAM ir jāsaglabā līdz brauciena beigām.
  3. ORGANIZATORA tiesības un pienākumi:
   1. ORGANIZATORS atbild par klientam piedāvātā brauciena izpildi, kā tas paredzēts brauciena programmā, izņemot tos gadījumus, kad saistības netiek pildītas trešās personas, kas nav saistīta ar LĪGUMĀ paredzētajiem pakalpojumiem, vai KLIENTA vainas dēļ, kā arī “force majore” apstākļu gadījumā.
   2. ORGANIZATORS ir tiesīgs mainīt šī līguma noteikumus 30 dienas pirms brauciena sākuma datuma, ja šāda nepieciešamība radusies no ORGANIZATORA neatkarīgu iemeslu dēļ vai brauciena veiksmīgas norises interesēs.
   3. Ārkārtēju apstākļu – t.s force majore (pandēmija, streiki, dabas katastrofas, satiksmes traucējumi, politiskie konflikti u.c. ārkārtēji apstākļi) gadījumā iespējamas izmaiņas brauciena maršutā, brauciena dalībnieku izvietošanā.
   4. Ja ORGANIZATORAM pirms brauciena ir zināms, ka atsevišķi pakalpojumi ārzemēs netiek sniegti vai neatbilst brauciena programmai, ORGANIZATORAM ir tiesības mainīt attiecīgo pakalpojumu pret līdzvērtīgu. Pakalpojums ir līdzvērtīgs, ja tas atbilst standartam kāds paredzēts brauciena programmā un negroza brauciena mērķi un nolūkus.
   5. ORGANIZATORS apņemas nekavējoties informēt KLIENTU par brauciena izmaiņām.
   6. Ja braucienā ir paredzēta nakšņošana, tad saskaņā ar naktsmītnes iespējām ORGANIZATORAM ir tiesības rezervēt KLIENTAM divvietīgos (DBL) standarta numuros, bet hosteļu tipa naktsmītnēs ir tiesības rezervēt KLIENTAM lielāka izmēra standarta numuros. Izņēmums ir braucieni ar nakšņošanu teltīs, tad ORGANIZATORAM ir tiesības rezervēt un izvietot KLIENTU kempingā ar nakšņošanu teltīs.
   7. Brauciena laikā var tikt fotografēts un filmēts. Fotogrāfijas un video materiāli var tikt izmantoti ORGANIZATORA publicitātes materiālos bez KLIENTA atļaujas.
   8. Brauciena atcelšanas gadījumā KLIENTA iemaksātā nauda tiek atgriezta pilnā apmērā 30 darba dienu laikā.
  4. KLIENTA tiesības un pienākumi:
   1. Ja brauciena programma un pakalpojumi ir būtiski mainīti un to vietā ORGANIZATORS nevar piedāvāt līdzvērtīgu pakalpojumu, KLIENTS ir tiesīgs atteikties no brauciena saņemot iemaksāto naudu pilnā apmērā.
   2. KLIENTAM brauciena sākumā jāierodas norādītajā vietā un laikā, pretējā gadījumā KLIENTS zaudē 100% brauciena iemaksu.
   3. KLIENTAM jāpakļaujas attiecīgās valsts likumiem, jāizpilda muitas un robežkontroles dienesta norādījumi, jāievēro sabiedriskās kārtības vispārpieņemtās normas, pulcēšanās vietas, laiki, jāizpilda grupas vadītāja organizatoriskie norādījumi, jārespektē valstu paražas, tradīcijas un likumi, kā arī ceļabiedru tiesības brauciena laikā. Ja KLIENTS tos pārkāpj, ORGANIZATORAM ir tiesības pārtraukt KLIENTA braucienu bez jebkādas kompensācijas un ORGANIZATORS nenes atbildību par šo punktu neievērošanu.
   4. Ja brauciena laikā KLIENTAM rodas pretenzijas par sniegtajiem pakalpojumiem, KLIENTS ar rakstisku pretenziju griežas pie grupas vadītāja. Gadījumā, ja pretenziju nav iespējams apmierināt no grupas vadītāja puses vai citu iemeslu dēļ, tiek sastādīts akts, kas kopā ar KLIENTA rakstisku pretenziju tiek iesniegts ORGANIZATORAM saskaņā ar patērētāju tiesību aizsardzības likumu.
   5. KLIENTAM ir pienākums atlīdzināt trešajai personai (motorollers, automašīna, naktsmītne, autobuss u.c.) materiālos zaudējumus, kas nodarīti KLIENTA vainas dēļ brauciena laikā. Zaudējumi tiek segti uz vietas.
   6. KLIENTS pats atbild par savām personīgajām mantām un dokumentiem. Atbilstoši dažādu valstu robežšķērsošanas noteikumiem jābūt derīgai pasei vismaz 6 mēnešus pēc atgriešanās no brauciena un kurā ir vismaz 2 brīvas lapaspuses vīzu sadaļā katras no brauciena laikā paredzētās valsts apmeklēšanai. Par citiem nepieciešamajiem dokumentiem ORGANIZATORS apņemas savlaicīgi informēt KLIENTU. Jebkurā gadījumā KLIENTAM ir pienākums ievērot normatīvos aktus, kas nosaka tūrisma braucienos nepieciešamos dokumentus un noteikumus robežu šķērsošanai.
  5. Atteikšanās no brauciena un brauciena atcelšana:
   1. KLIENTAM ir tiesības atteikties no brauciena, atteikumam ir jābūt rakstiskam. Šajā gadījumā ORGANIZATORS ietur neatkarīgi no atteikšanās iemesla visu KLIENTA iemaksāto summu.
   2. ORGANIZATORAM ir tiesības atcelt KLIENTA braucienu ne vēlāk kā 20 dienas pirms brauciena sākuma, ja ir izsmeltas visas iespējas to noorganizēt, nepārkāpjot pieļaujamo finansiālo zaudējumu robežu. Šajā gadījumā ORGANIZATORS atmaksā KLIENTAM visu iemaksāto summu.
   3. ORGANIZATORS neatbild par KLIENTA aizturēšanu uz robežām, izraidīšanu no valsts brauciena laikā, atteikumu iebraukt valstī. Šādos gadījumos ORGANIZATORS ietur 100% brauciena samaksu un nesedz nekādus zaudējumus šajā sakarā.
   4. Gadījumā, ja KLIENTS nevar doties braucienā, KLIENTS ir tiesīgs ieteikt savā vietā citu personu, par to paziņojot ORGANIZATORAM ne vēlāk kā 20 dienas pirms brauciena sākuma datuma. Vārdu maiņas gadījumā ir spēkā avio u.c. biļešu operatora rezervācijas izmaiņas noteikumi, kuru papildus maksājumu gadījumā sedz KLIENTS.
   5. ORGANIZATORS neatbild par varbūtējiem transporta kavējumiem brauciena laikā, ja tos ir radījuši no izpildītāja neatkarīgi apstākļi (laika apstākļi, autoceļu sastrēgumi, robežsardzes un muitas darbību aizkavēšanās, autotransporta vadītāju obligātās atpūtas noteikumi ārvalstīs, notikuši negadījumi vai noziegumi, kā arī nepārvaramas varas izraisītie apstākļi).
  6. Brauciena pamatizmaksas sastāda:
   1. Naktsmītnes Piedzīvojuma laikā
   2. Vilciens no Ludzas uz Zilupi
   3. Piedzīvojuma ķivere
   4. Piedzīvojuma remonta komplekts
   5. Piedzīvojuma plānošana un plāna izstrāde
   6. Grupas vadītāja atbalsts grūtos un prieka brīžos
   7. Neliela dāvaniņa
  7. Papildus izmaksas:
   1. Lidmašīnas biļetes uz Ludzu un atpakaļ
   2. Ēšanas izmaksas
   3. Ceļojuma apdrošināšana
   4. Personīgie tēriņi un izklaides
  8. Pušu atbildība:
   1. Šajā līgumā neapskatītajos jautājumos puses vadās saskaņā ar Eiropas Savienībā spēkā esošajām tiesību normām.
   2. Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no šī līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiks izskatīta Eiropas Savienības likumdošanas noteiktajā kārtībā.
   3. Veicot depozīta maksājumu KLIENTS apliecina, ka visas vēlmes ir izteiktas šajā līgumā, visi punkti ir apspriesti un izskaidroti.